AA
(03/01/08) Telecommunicatie: de Commissie steunt nieuwe inspanningen van de Belgische telecomregulator om de concurrentie op de breedbandmarkt te doen toenemen en vraagt om snelle en efficiënte actie

De Commissie erkent de recente inspanningen van de Belgische telecomregulator, BIPT (Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie), om de concurrentie op de Belgische breedbandmarkt te doen toenemen door de regelgeving efficiënter te maken. In een vandaag verzonden brief verzoekt de Commissie het BIPT om een uitbreiding van de voorzieningen voor nieuwe gebruikers om het lokale netwerk van de historisch gevestigde exploitant te gebruiken voor breedbanddiensten voor de eindgebruikers (ontbundeling van het aansluitnet) ter bevordering van duurzame, op infrastructuur gebaseerde concurrentie. De Commissie verzoekt de Belgische telecommunicatieregelgever ook om de graad van concurrentie voor breedbanddiensten op de eindgebruikersmarkt nader te onderzoeken.


"Ik juich dit lang verwachte voorstel van de Belgische regelgevende instantie om de concurrentie op de Belgische breedbandmarkt te verhogen, toe. Toegang tot breedbandinfrastructuur met zeer hoge snelheid (VDSL), die uitdrukkelijk is voorzien door de Belgische regelgever, zal zorgen voor gelijke concurrentievoorwaarden, mededinging en investeringen bevorderen en de keuzevrijheid van de gebruikers doen toenemen", zei Viviane Reding, Europees commissaris voor Telecommunicatie. "Op dit moment betalen de Belgische consumenten nog steeds vrij hoge prijzen voor breedbanddiensten. De efficiënte en snelle uitvoering van bestaande regelgevende maatregelen is essentieel voor meer concurrentie en betere diensten tegen lagere marktprijzen. De Belgische regelgever heeft mijn volledige steun om op een snelle en ambitieuze manier te zorgen voor meer concurrentie op de Belgische breedbandmarkt."

Ontbundelde toegang tot het aansluitnet en breedbandtoegang op grote schaal zijn kernelementen om alternatieve exploitanten toegang te bieden tot de kleinhandelsmarkt en ze diensten, in het bijzonder breedbanddiensten, te laten aanbieden aan de consumenten.

Zoals meegedeeld aan de Commissie op 26 november 2007 zal het BIPT Belgacom (de Belgische gevestigde exploitant die nog voor 50,1% in handen van de staat is) verplichten om de toegang tot zijn aansluitnet te ontbundelen en de concurrenten toegang tot breedband te bieden op een niet-discriminerende en transparante manier en tegen kostengeoriënteerde prijzen. Een dergelijke maatregel zal andere providers in staat stellen om rechtstreeks met de kleinhandelsaanbiedingen van Belgacom te concurreren. In het bijzonder zou de regelgeving de introductie van diverse technologieën op het aansluitnet mogelijk moeten maken. Het BIPT zal er nauw op toezien dat Belgacom niet discriminerend tewerk gaat bij de ontwikkeling van nieuwe breedbandaanbiedingen, in het bijzonder VDSL. VDSL is een breedbandtechnologie tegen hogere snelheid en biedt de gebruiker een alternatief voor andere breedbanddiensten. VDSL wordt derhalve terecht door het BIPT opgenomen in het segment van de breedbandmarkt.

Op de Belgische kleinhandelsbreedbandmarkt hebben de meeste consumenten toegang tot de breedbanddiensten, hetzij van vaste telecomexploitanten, hetzij van kabelexploitanten. Niettemin heeft de concurrentie zich niet sterk ontwikkeld. De penetratiegraad voor breedband in België bedraagt 23,9%, een stuk boven het EU-gemiddelde van 18.2%. Toch heeft Belgacom nog steeds een marktaandeel van 46,8% op de kleinhandelsbreedbandmarkt. Het vrij grote marktaandeel van alternatieve exploitanten is toe te schrijven aan de ruime beschikbaarheid van breedband op kabelnetwerken, terwijl het percentage van op ontbundeling van het aansluitnet gebaseerde breedbandtoegang beduidend laag blijft (3,7%). Deze situatie staat in schril contrast met andere EU-lidstaten met gelijkaardige marktaandelen voor de gevestigde exploitant, zoals Frankrijk (46,8%), waar verscheidene alternatieve exploitanten breedbandtoegang verstrekken die gebaseerd is op verschillende technologieën en waar er bijzonder veel exploitanten zijn die gebruik maken van de ontbundeling van het aansluitnet.

Bovendien blijven de Belgische consumenten volgens de bevindingen van het BIPT hoge prijzen betalen voor breedband. Efficiënte regelgeving is derhalve van essentieel belang om investeringen in alternatieve infrastructuren te bevorderen; daarom verzoekt de Commissie in haar brief het BIPT om te zorgen voor een snelle uitvoering van de voorgestelde regelgeving.

Achtergrond:

Deze brief wordt door de Commissie verzonden onder de zogenaamde procedure van "artikel 7", voorzien in artikel 7 van de kaderrichtlijn telecommunicatiemarkten van de EU. Deze procedure laat de nationale telecomregulatoren heel wat bewegingsruimte om voor efficiënte mededinging te zorgen, maar vereist wel dat ze de regelgevende maatregelen aan de Commissie meedelen. Indien deze maatregelen marktdefinities betreffen, heeft de Commissie de mogelijkheid om de maatregel te verwerpen. Indien het regulerende maatregelen betreft, heeft de Commissie op dit ogenblik enkel het recht om commentaar te geven waar de nationale telecomregulator rekening mee moet houden. De maatregelen die door de Belgische regulator worden meegedeeld, betreffen de definitie van de breedbandmarkt en omvatten van bij het begin ook VDSL.Algemene informatie over de procedure van artikel 7, zie MEMO/07/457.Informatie over de recente hervormingsvoorstellen van de Commissie, vooral over het voorstel om de interactie tussen nationale regelgevers en de Commissie efficiënter te maken, zie IP/07/1677 .

Voor meer informatie:

De tekst van deze brief van de Commissie aan de Belgische regelgevende instantie wordt binnenkort gepubliceerd op:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/article_7/commission_decisions/index_en.htm

Informatie over de procedure van artikel 7 waarop deze brief is gebaseerd:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/article_7/index_en.htm

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?