AA
(02/07/08) Volgens een verslag van de Europese Commissie vereist de uitsluiting van de Roma een gezamenlijke respons

Volgens een vandaag gepubliceerd verslag van de Europese Commissie zijn miljoenen Europeanen van Roma-afkomst het slachtoffer van voortdurende discriminatie – zowel op individueel als institutioneel vlak – en verreikende sociale uitsluiting. Hun situatie kan worden verbeterd als de EU, de lidstaten en de civiele samenleving hun inspanningen om het lot van de Roma te verbeteren beter coördineren. Het verslag is er gekomen nadat de EU-leiders in december 2007 hadden gevraagd na te gaan over welke beleidsmaatregelen en instrumenten de EU beschikt om de integratie van de Roma te bevorderen.


Volgens Vladimír Špidla, commissaris voor Gelijke Kansen, "vormen de Roma een van de grootste etnische minderheden in de EU. Jammer genoeg worden ze al te vaak aan hun lot overgelaten. Ze worden geconfronteerd met voortdurende discriminatie en verreikende sociale uitsluiting. De EU en de lidstaten moeten samen een einde aan deze wantoestanden maken. We beschikken over de nodige instrumenten maar we moeten ze efficiënter inzetten."

77% van de Europeanen vindt dat het sociaal nadelig is Roma te zijn (79% vindt dat gehandicapt zijn sociaal nadelig is).

Het verslag komt tot de slotsom dat er heel wat wetgevende, financiële en beleidscoördinerende instrumenten beschikbaar zijn en dat die in toenemende mate worden benut, maar dat de lidstaten toch nog te weinig van de instrumenten gebruikmaken. De structuurfondsen van de EU – met inbegrip van het Europees Sociaal Fonds (ESF) – en de pretoetredingsinstrumenten zijn van cruciaal belang om een einde aan de sociale uitsluiting te maken. In 2000-2006 bijvoorbeeld is 275 miljoen euro uit het ESF besteed aan specifieke projecten voor Roma. Nog eens 1 miljard euro is gebruikt om de situatie van kwetsbare groepen (waaronder de Roma) te verbeteren. Deze maatregelen kunnen alleen succesvol zijn als voor efficiënte coördinatie wordt gezorgd en de civiele samenleving ten volle bij het ontwerp, de uitvoering en de monitoring van de EU-maatregelen wordt betrokken.

De EU is bevoegd om wetten ter bestrijding van discriminatie te maken (Richtlijn 2000/43/EG over gel©¦ke behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming) en op de correcte omzetting van EU-wetgeving toe te zien. Toch zijn vooral de lidstaten bevoegd voor de belangrijkste aspecten van de integratie van de Roma (bijvoorbeeld onderwijs, werkgelegenheid en sociale integratie). Op deze gebieden kan de EU het beleid van de lidstaten alleen maar coördineren en met behulp van onder meer de structuurfondsen steunen.

In het verslag worden de instrumenten – wetgeving, het cohesiebeleid en antidiscriminatiemaatregelen (voorlichting, samenwerking met de civiele samenleving) – en de belangrijkste beleidsgebieden voor de integratie van de Roma (werkgelegenheid, sociale integratie, onderwijs, volksgezondheid, uitbreiding en gendergelijkheid) doorgelicht. Er wordt een balans van de bestaande instrumenten en beleidsmaatregelen opgemaakt en er worden aanbevelingen voor een efficiënter gebruik ervan gedaan.

Het verslag van vandaag vormt een aanvulling op de nieuwe beleidsaanpak van de Commissie ten aanzien van non-discriminatie die naar aanleiding van het Europees Jaar van gelijke kansen voor iedereen in 2007 is ontwikkeld en in een vandaag goedgekeurde mededeling (zie IP/08/1071) wordt uiteengezet. Beide documenten zullen op 16 september 2008 worden besproken op een Europese top over de Roma in Brussel.

IP/08/1070: Commissie stelt vernieuwde sociale agenda voor om de mensen in het Europa van de 21e eeuw meer kansen te geven en te helpen

MEMO/08/462

Werkdocument van de Commissie: Community Instruments and Policies for Roma Inclusion

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=481&langId=en

Mededeling: 'Non-discrimination and equal opportunities: A renewed commitment

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=486&langId=en

Nadere informatie:

Special Eurobarometer Survey 296 on discrimination in the EU

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm

Flash Eurobarometer 232

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_232_en.pdf

Website van de Europese Commissie over Roma

http://ec.europa.eu/roma

Video News Releases over Roma en discriminatie op grond van een handicap

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=detail&prodid=6383&src=1

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=detail&prodid=6384&src=1

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?