AA
(02/07/08) Commissie wil een web dat beter is afgestemd op gehandicapten

15% van de Europeanen heeft te maken met een of andere vorm van handicap zoals problemen met het lezen van de kleine letters op een website of zelfs niet weten hoe men toegang krijgt tot websites en onlinediensten. Ondanks herhaaldelijke oproepen van de EU en regeringsleiders om hierin verbetering te brengen, wordt nauwelijks vooruitgang geboekt: verreweg de meeste websites maken geen gebruik van universeel aanvaarde gebruiksvriendelijke oplossingen. Vandaag heeft de Europese Commissie een openbare raadpleging gelanceerd over verdere maatregelen om websites in Europa meer toegankelijk te maken, te beginnen met die van overheidsinstanties, en vraagt zij belanghebbenden hun standpunt bekend te maken. Bij de raadpleging gaat het ook om andere technologieën zoals digitale televisie. De raadpleging loopt tot 27 augustus 2008.


"Toegang tot internetwebsites is van wezenlijk belang voor tal van burgers in Europa. Toch kunnen velen hier, als gevolg van hun handicap, geen gebruik van maken. Zolang het web niet toegankelijk is voor iedereen zullen velen de voordelen van het internet niet kunnen benutten. Er bestaan echter zulke simpele oplossingen - waarom is het dan dat zo weinig webuitgevers ze toepassen?" vraagt Viviane Reding, EU-commissaris voor Informatiemaatschappij en media zich af. "Hoe meer mensen gebruik maken van het internet, hoe beter het is voor de Europese economie en de onlineinhoud. Ik vraag de webuitgevers en de overheidsinstanties dan ook zich meer vastberaden in te zetten om te maken dat het web toegankelijk is voor iedereen. Diegenen die verantwoordelijk zijn moeten beseffen dat zij over een paar jaar waarschijnlijk in dezelfde positie verkeren als die mensen die nu moeite hebben om tekst te ontcijferen op het beeldscherm.”

De gemiddelde leeftijd van de Europese bevolking stijgt snel, en tegen 2020 zal 25% van de totale bevolking naar verwachting 65 jaar of ouder zijn. Ouderen ondervinden vaak problemen wanneer ze gebruik maken van het internet omdat ze als gevolg van een slechter gezichtsvermogen moeilijker tekst kunnen lezen op het scherm of als gevolg van motorische problemen moeite hebben met de muis.

Eenvoudige oplossingen om de toegang tot het net te vergemakkelijken kunnen sites toegankelijk maken voor mensen die normaal gesproken geen gebruik zouden kunnen maken van het internet en zo meer ruimte creëren voor sociale en economische participatie.

Oplossingen om het web toegankelijk te maken zijn ondermeer:

- grotere lettertypes op de browser,

- gesproken tekst van beeldschermtekst met behulp van ondersteunende software,

- internetnavigatie met behulp van toetsen in plaats van met de muis.

Toegankelijke websites zijn vaak beter voor alle gebruikers, of ze nu gehandicapt zijn of niet. Het in 1994 met steun van de Commissie opgezette World Wide Web consortium definieert gemeenschappelijke specificaties voor het internet, met inbegrip van Web Content Accessibility Guidelines (richtsnoeren voor de toegankelijkheid van webinhoud). In 2007 bleek op grond van deze richtsnoeren echter slechts 5% van de openbare websites en minder dan 3% van de particuliere websites in de EU "volledig toegankelijk" (MeAC – zie achtergrond). Verschillende lidstaten (waaronder Oostenrijk, Frankrijk, Italië, Nederland en Portugal) hebben stappen ondernomen om verbetering te brengen in deze situatie bijvoorbeeld door richtsnoeren in te voeren en doelstellingen te formuleren voor openbare websites. Een dergelijke aanpak wordt echter nog niet in de gehele EU gevolgd. Andere nieuwe producten maken duidelijk tot welke problemen een ontoereikende toegankelijkheid van internetsites kan leiden: cognitieve of motorische problemen kunnen bijvoorbeeld een obstakel vormen bij de elektronische programmanavigatie van een digitale televisie.

De Europese Commissie heeft zich in 2001 gebogen over de toegankelijkheid van haar openbare "Europa"-websites (IP/01/1309) en maakt nu werk van de verbetering daarvan. De Commissie onderzoekt momenteel het gebruik van screenreaders. Deze apparaten produceren een combinatie van spraak en/of Brailleschrift zodat ook blinden webpagina's kunnen lezen (probeer het zelf eens door te klikken op het luidsprekericoon naast het opschrift http://ec.europa.eu/roaming).

Met de vandaag gestarte openbare raadpleging zal worden nagegaan welke maatregelen de lidstaten kunnen nemen om het web toegankelijker te maken en zal informatie worden verzameld over meer algemene thema's zoals toegankelijkheid in verband met informatie- en communicatietechnologieën voor mensen met een handicap.

Een betere toegankelijkheid van het web draagt ook bij aan de nieuwe sociale agenda (IP/08/1070).

Achtergrond:

Deze openbare raadpleging vindt plaats in de bredere context van het initiatief van de Europese Commissie voor groei en werkgelegenheid in de informatiemaatschappij (IP/05/643). In 2005 heeft de Europese Commissie een Mededeling goedgekeurd over e-toegankelijkheid (IP/05/1144) waarin werd onderstreept hoe belangrijk het is ervoor te zorgen dat veel ICT-producten makkelijker worden in het gebruik. In 2006 hebben de EU-lidstaten zich ertoe verplicht tegen 2010 de kloof te halveren in het internetgebruik door groepen die het risico lopen op uitsluiting, zoals ouderen, mensen met een handicap en werklozen (IP/06/769). In 2007 heeft de Commissie een mededeling goedgekeurd waarin zij erop aandringt meer inspanningen te doen om "e-inclusie" te bevorderen, met inbegrip van inspanningen gericht op "e-toegankelijkheid" (IP/07/1804).

Het document van de Commissie in verband met de openbare raadpleging is te vinden op http://ec.europa.eu/einclusion

Bijdragen kunnen worden gestuurd naar: einclusion@ec.europa.eu

In de studie "Measuring progress of eAccessibility in Europe" (MeAC) wordt nagegaan in hoeverre richtsnoeren voor de toegankelijkheid van webinhoud van het World Wide Web consortium worden nageleefd. Deze studie is beschikbaar op:

http://ec.europa.eu/information_society/activities/einclusion/library/studies/meac_study/index_en.htm

Het World Wide Web consortium werd opgezet in 1994 met steun van de Europese Commissie en omvat momenteel meer dan 400 ondernemingen en instanties. De richtsnoeren zijn te vinden op:

http://www.w3.org/TR/WCAG10/

Het nieuwe portaal van de Europese Commissie over sociale aangelegenheden is te vinden op:

http://ec.europa.eu/social

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?