AA
(01/06/04) Europa krijgt Europese ziekteverzekeringskaart

1) Welke lidstaten voeren de kaart in?

De Europese ziekteverzekeringskaart wordt in alle lidstaten ingevoerd. De landen die daarom verzoeken – met name die waar geen nationale ziekteverzekeringskaart bestaat – wordt tot eind 2005 een overgangsperiode toegestaan. Eind 2005 zal de kaart in alle lidstaten in gebruik zijn. Op het ogenblik ziet het ernaar uit dat België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Spanje, Duitsland, Griekenland, Ierland, Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen, Estland en Slovenië de kaart per 1 juni zullen invoeren. In sommige van deze landen zal dat echter geleidelijk gebeuren, zodat niet iedereen direct al op 1 juni 2004 een kaart zal hebben.

2) Waar wordt de kaart voor gebruikt?

Vanaf 1 juni 2004 vervangt de kaart de formulieren die nodig waren om bij tijdelijk verblijf in een andere lidstaat aanspraak te kunnen maken op medische zorg.
Op het ogenblik moet voor elk verblijf in het buitenland een nieuw formulier worden aangevraagd. In sommige landen moet het formulier aan de nationale autoriteiten worden overgelegd voordat zorg kan worden verstrekt.
Met de ziekteverzekeringskaart hoeven voor een verblijf in het buitenland niet langer alle formulieren te worden ingevuld en de bureaucratische procedures worden sterk in aantal verminderd en vereenvoudigd. Op vertoon van de kaart wordt de zorg verstrekt. De geldigheidsduur van de kaart wordt door elke lidstaat vastgesteld.
Dus als nu bijvoorbeeld een Britse toerist in Frankrijk zijn been breekt, kan hij op vertoon van de ziekteverzekeringskaart behandeld worden.

3) Wat verandert er door de kaart aan het stelsel van coördinatie van de sociale zekerheid?

Dit stelsel blijft zoals het is, dat wil zeggen dat de lidstaat waar iemand medische zorg heeft ontvangen, terugbetaald wordt door het socialezekerheidsorgaan van het land waar de betrokkene woont. Er zijn echter enkele veranderingen aangebracht om de bestaande rechten te vereenvoudigen, waardoor iedereen bepaalde rechten op medisch noodzakelijke zorg krijgt.
Met de kaart worden de kosten sneller terugbetaald, omdat problemen met onvolledige of onleesbare formulieren vermeden worden en er minder administratiekosten zijn.

4) Hoe kom ik aan een Europese ziekteverzekeringskaart?

Als de kaart in uw land per 1 juni 2004 wordt ingevoerd, kunt u bij uw nationale socialeverzekeringsorgaan of het plaatselijk kantoor navragen hoe de afgifte van de kaart op nationaal niveau geregeld is.

5) Kan ik de kaart gebruiken voor speciale behandelingen in een andere lidstaat?

De kaart geldt alleen voor dringend noodzakelijke zorg, bijvoorbeeld in het geval van een gebroken been, een uitgevallen tand, een virusinfectie of een lopende behandeling wegens een ernstige ziekte als diabetes. Zij geldt niet voor iemand die besluit zich in een andere lidstaat te laten behandelen. Die behandeling wordt alleen verstrekt met toestemming van uw verzekering of van de nationale socialezekerheidsinstelling.

6) Wie heeft recht op een kaart?

Iedereen die bij een socialezekerheidsstelsel van een lidstaat verzekerd is en in die lidstaat voor zorg in aanmerking komt, kan profiteren van de regels inzake de coördinatie van de sociale zekerheid en heeft daarmee recht op de Europese ziekteverzekeringskaart.

7) Wordt het toepassingsgebied van de kaart uitgebreid?

Op lange termijn is het de bedoeling dat de kaart voorzien wordt van een elektronische chip om de uitwisseling van informatie tussen de lidstaten sterk te vergemakkelijken en het risico van fouten, fraude en misbruik te verkleinen. Een tijdschema is hiervoor echter niet vastgesteld; een en ander is afhankelijk van de evaluatie van de eerste uitgifte van de kaart en de ontwikkeling van technologische systemen die de uitwisseling van informatie mogelijk maken zonder de structuur van de nationale stelsels te veranderen.

8) Kunnen de nationale socialezekerheidsstelsels hun eigen verzekeringskaarten houden?

In een aantal lidstaten bestaan al nationale ziekteverzekeringskaarten en die kunnen de gegevens van de Europese ziekteverzekeringskaart in hun nationale kaart opnemen of aparte Europese kaarten afgeven.

9) Bevat de kaart persoonlijke informatie over de patiënt?

De kaart is bedoeld om de toegang tot zorg te vergemakkelijken en de terugbetaling sneller te laten verlopen, en bevat geen informatie over de gezondheidstoestand of gevolgde behandelingen. Persoonlijke informatie over de kaarthouder – bv. bloedgroep of medische gegevens – wordt alleen opgenomen als de Europese ziekteverzekeringskaart één kant van de nationale kaart beslaat en deze al dergelijke informatie bevat.
Niet alle lidstaten geven nationale kaarten af en maar weinig lidstaten nemen daar persoonlijke gezondheidsgegevens in op.

10) Ziet de kaart er voor alle lidstaten hetzelfde uit?

In alle lidstaten wordt een gemeenschappelijk model met een kenmerkend Europees symbool gebruikt, zodat de kaart voor alle gezondheidswerkers onmiddellijk herkenbaar is, ongeacht waar de kaarthouder zich bevindt. De verplichte informatie blijft tot het strikt noodzakelijke minimum beperkt en de presentatie van deze gegevens wordt gestandaardiseerd zodat de overeenstemmende velden kunnen worden gelezen, ongeacht de taal van de kaarthouder.

Meer info

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?