AA
Nieuwe alliantie voor voedselzekerheid en voeding in de maak.

De commissie ontwikkelingssamenwerking stemde een cruciale resolutie genaamd 'Een nieuwe alliantie voor voedselzekerheid en voeding'. Deze nieuwe alliantie is opgericht in 2012 op initiatief van de G8. Het is een samenwerking tussen publieke en private actoren die probeert om via private investeringen de voedselzekerheid in Sub-Sahara Afrika te vergroten.
Wij ondersteunen de centrale doelstelling van dit initiatief. Afrika heeft nood aan investeringen in de landbouw en voedselzekerheid blijft een gigantisch probleem in deze regio. De manier waarop de Nieuwe Alliantie deze doelstelling wil nastreven is echter zorgwekkend.

Het initiatief kopieert gefaalde ontwikkelingsmodellen zoals de Aziatische 'Green Revolution'. Dit model is gebaseerd op monoculturen, mechanisatie, biotechnologie, afhankelijkheid van meststoffen, lange distributieketels en de productie van exportgewassen. De limieten van zo'n aanpak zijn gekend en hebben desastreuze gevolgen voor het milieu en de lokale bevolking.
Daarenboven hebben de kleine boeren nauwelijks de kans om hun stem te laten horen. Dit is hoogst eigenaardig want het initiatief wil net deze groepen ondersteunen. Publieke figuren, waaronder de VN Speciale Rapporteur voor het Recht op Voeding waarschuwen dan ook dat het initiatief het risico op landroof vergroot, boeren marginaliseert en onduurzame vormen van landbouw promoot! We stellen ons zeer de vraag of de grootschalige publiek-private samenwerkingen werkelijk de oplossing zijn voor armoedebestrijding en voedselzekerheid. De armste gemeenschappen dragen namelijk de sociale -en milieurisico's die met deze PPS gepaard gaan.

Europa  speelt een sleutelrol om 'Een nieuwe alliantie voor voedselzekerheid en voeding' in de juiste richting te sturen. Het was collega Maria Heubuch (German Greens) die in haar resoltie de volgende zeven aandachtspunten centraal stelde:

  • De aanwezigheid van grootschalige buitenlandse bedrijven en donoren vereist overeenkomstige sterke beheersstructuren. Een sterk juridisch kader moet corruptie voorkomen en lokale groepen moeten steeds geconsulteerd worden.
  • Het lokale middenveld moet nauw betrokken worden bij het monitoren en evalueren van 'De nieuwe alliantie voor voedselzekerheid en voeding'. Het lokale middenveld heeft de ogen en oren in het veld en draagt de stem uit van de lokale bevolking.
  • In lijn met de Sustainable Development Goals en de klimaatovereenkomst van Parijs moeten de donoren Afrikaanse overheden helpen om te investeren in duurzame landbouwvormen zoals familielandbouw en agro-ecologie. Enkel deze vormen van landbouw dragen bij aan voedselsoevereiniteit. Het initiatief moet stoppen met het promoten van onze 'moderne', exportgerichte, grootschalige en industriële landbouw.
  • Om de voedselsoevereiniteit van de bevolking te verzekeren moet het initiatief de toegang tot land en het eigendomsrecht van de lokale bevolking steeds respecteren. De huidige methode die private investeerders hoopt aan te trekken door land beschikbaar te stellen voor private bedrijven, zet de lokale boeren onder enorme druk.
  • De donoren moeten de zaadsystemen van lokale boeren ook ondersteunen. Het is van primair belang dat de lokale boeren onafhankelijk blijven van de commerciële sector. Boeren moeten het recht behouden om zaden te produceren, uit te wisselen en te verkopen. Deze informele systemen zijn extra belangrijk met het oog op zaaddiversiteit, klimaatverandering en voedselveiligheid.
  • De Nieuwe Alliantie moet ook meer aandacht besteden aan het genderperspectief. Op dit moment concentreert het initiatief zich te veel op door mannen geteelde exportgewassen terwijl vrouwen als taak krijgen voedsel te voorzien voor de familie. Deze ondoordachte manier van werken vergroot de ongelijkheid tussen mannen en vrouw!
  • Tot slot staan we ook wantrouwig ten aanzien van ondoordachte publiek-private samenwerkingsverbanden. De hoofdrolspelers in de Nieuwe Alliantie zijn multinationals. Ze nemen een dominante marktpositie in en genieten in de gastlanden vaak al van belastingvoordelen. De huidige investeringen baseren zich op het idee dat kleine boeren uit de armoede geraken door hen te integreren in de waardeketen van de voedselindustrie. Het is echter een illusie om te denken dat de kleine boeren de capaciteit hebben om te concurreren met deze multinationals. De aanwezigheid van deze multinationals verdrijft de kleine boeren net uit de markt

Kortom, wil 'Een nieuwe alliantie voor voedselzekerheid en voeding' de problemen van armoede en een tekort aan voedsel aanpakken, dan moeten familieboerderijen en lokale economieën centraler staan! Het is hoog tijd dat de officiële ontwikkelingshulp het trickle down idee achter zich laat. De armsten zullen niet automatisch genieten van de groei van de economie. Ontwikkelingssamenwerking moet armoedebestrijding als doel hebben en mag in geen geval de Europese handelsbelangen dienen.

 

    

 

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?