AA
Invoering kerosinetaks (Schriftelijke vraag E-3882/07)

Tijdens de bijeenkomst van de klimaatcommissie van het EP op 17 juli 2007 verklaarde directeur-generaal Peter Kalle van DG ENVI dat de invoering van een kerosinetaks voor vliegtuigbrandstof legaal onmogelijk is wegens een aantal internationale verplichtingen. De opname van de luchtvaart in het ETS-systeem leidt volgens Kalle tot hetzelfde resultaat.

1. Deelt de Commissie deze mening?

2. Zo ja, kan de Commissie de internationale verplichtingen opsommen die de invoering van een kerosinetaks in de weg staan?

3. Is de Commissie in voorkomend geval bereid om ervoor te pleiten dat deze taks toch zal kunnen worden ingevoerd? Zo neen: waarom niet?

***

ANTWOORD VAN COMMISSARIS KOVÁCS (28 september 2007)

Overeenkomstig Richtlijn 2003/96/EG van de Raad van 27 oktober 2003 tot herstructurering van de communautaire regeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit kunnen de lidstaten de brandstof voor binnenlandse vluchten aan belasting onderwerpen. Ook kunnen zij onderling overeenkomen om (voor de vluchten tussen hun respectieve grondgebieden) geen gebruik te maken van de uitzondering die normaal volgens de richtlijn geldt voor de brandstof die wordt gebruikt in de luchtvaart. Dergelijke belastingregelingen zijn dan van toepassing op alle EU-luchtvaart¬maatschappijen. Het is evenwel lang de gewoonte geweest om vliegtuigbrandstof voor internationale vluchten van iedere belastingheffing vrij te stellen. De wettelijk bindende uitzonderingen zijn te vinden in de bestaande bilaterale luchtvaart¬overeenkomsten (Air Service Agreements, kortweg ASA’s).

Ingevolge arresten van het Hof van Justitie heeft de Raad de Commissie in juni 2003 gemachtigd om met derde landen te onderhandelen over de vervanging van sommige bepalingen in bestaande bilaterale ASA's door een communautaire overeenkomst. Daarop hebben de Commissie en de lidstaten opnieuw onderhandeld over meer dan 200 ASA's tussen lidstaten en niet-EU-landen, waarbij ook werd voorzien in de mogelijkheid om brandstofleveringen aan EU- en niet-EU-luchtvaart¬maatschappijen op wederzijdse basis in de belastingheffing te betrekken. Dit proces gaat onverminderd door, maar zal onvermijdelijk de nodige tijd vergen voordat het voltooid is.

Gelet op deze internationale dimensie van de luchtvaartsector stelde de Commissie zich in haar mededeling over de beperking van het effect van de luchtvaart op de klimaatverandering op het standpunt dat een ruimere toepassing van energieheffingen in de luchtvaart niet kan dienen als hoeksteen van een strategie ter bestrijding van het effect van de luchtvaart op de wereldwijde klimaatverandering op korte en middellange termijn. In deze mededeling heeft zij een reeks andere mogelijkheden geëvalueerd om het effect van de luchtvaart op de klimaatverandering te beperken, en haar conclusie luidde dat de integratie van de luchtvaart in het emissiehandels¬systeem van de EU (EU-ETS) de meest belovende stap voorwaarts was.

Zoals werd opgemerkt in het groenboek over marktconforme instrumenten voor milieu- en gerelateerde beleidsdoelstellingen zijn belastingen, heffingen en systemen van verhandelbare vergunningen de marktconforme instrumenten die op EU-niveau het vaakst voor beleids¬doeleinden worden gebruikt. In economisch opzicht functioneren deze instrumenten op dezelfde wijze, ook al verschillen zij op sommige punten. Kwantitatieve systemen, zoals verhandelbare vergunningen, bieden meer zekerheid dat specifieke beleidsdoelstellingen, zoals het beperken van de emissiestijging, gerealiseerd worden (mits zij effectief worden gecontroleerd en nageleefd) dan instrumenten die uitsluitend op de prijs gebaseerd zijn, zoals belastingen. Op prijs gebaseerde instrumenten bieden dan weer zekerheid over de kosten of de prijs van beleidsdoelstellingen en zijn doorgaans gemakkelijker toe te passen. Er zij op gewezen dat de doelstellingen van energiebelastingen doorgaans ruimer zijn dan die van emissiehandel: de handel heeft hoofdzakelijk tot doel de emissies te verminderen, terwijl belastingen ook door andere beleidsdoelstellingen kunnen zijn ingegeven. Op 20 december 2006 heeft de Commissie een wetgevingsvoorstel ingediend om de emissies in de luchtvaart in het EU-ETS op te nemen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?