AA
(03/06/04) Groen!-antwoorden op de vragenlijst van de FFII over software patenten (NL-FR-EN)

Version Française suit - English text follows

Groen!-antwoorden op de vragenlijst van de FFII over software patenten

1a. Bent u van plan te stemmen voor de vrijheid van publicatie (tegen programma claims)?
JA

1b. Zou u tegen deze richtlijn stemmen als de vrijheid van publicatie niet gegarandeerd wordt?
JA

Opmerkingen:
De Europese Groenen stemden reeds tegen de richtlijn in september 2003, uit verzet tegen de mogelijke patentering van software. We stemden dan ook tegen de programma claims in artikel 5. We betreuren dan ook erg dat de Raad programma claims opnieuw heeft ingevoerd in de tekst.

2a. Bent u van plan te stemmen voor de vrijheid van samenwerking (interoperation) zoals die aangenomen is in het plenair-besluit van 24 September 2003 en in de JURI, CULT en ITRE?
JA

2b. Zou u tegen deze richtlijn stemmen als de vrijheid van samenwerking (interoperation) niet gegarandeerd wordt?
JA

Eventuele opmerkingen:
Het is dankzij een gescheiden stemming gevraagd door de Groenen dat artikel 6 in het Europees Parlement gevoelig verbeterd werd.

3a. Bent u van plan te stemmen voor het uitsluiten van gegevensverwerking uit het 'domein der techniek' zoals beschreven in Artikel 3a dd. 24 september?
JA

3b. Zou u tegen deze richtlijn stemmen als gegevensverwerking niet uitgesloten wordt?
JA

4a. Bent u van plan te stemmen voor een definitie van 'technisch' die gebasseerd is op natuurkundige principes/krachten?
JA

4b. Zou u tegen deze richtlijn stemmen als een dergelijke definitie ontbreekt?
JA

Randbemerkingen:
- De Europese Groenen lagen aan de basis van het verzet tegen softwarepatenten in het Europees Parlement.
- Reeds in 2002 organiseerden we een conferentie over dit onderwerp.
- We zijn erin geslaagd bondgenoten te vinden in andere fracties, die vaak intern verdeeld waren (de rapporteur maakte deel uit van de socialistische fractie).
- We zijn erin geslaagd de tekst gevoelig te verbeteren.
- Toch hebben we uiteindelijk tegengestemd, om een duidelijk signaal te sturen naar de Raad.
- Dit signaal viel daar blijkbaar in dovemansoren.
- We zijn niet te spreken over de huidige tekst, en we zullen alle amendementen van het Europees Parlement opnieuw indienen bij de tweede lezing.

*** Op onze website vindt u meer informatie over onze samenwerking met organisaties als FFII, Euroshareware of FSF, en met Europese bedrijven als Opera, MySQL, Graphic Convertor, SuSE en vele andere.
***

STANDPUNT VAN DE GROENEN IN HET EUROPEES PARLEMENT OVER DE RICHTLIJN OVER DE PATENTERING VAN COMPUTER-GEÏMPLEMENTEERDE UITVINDINGEN

De Groenen steunen de bescherming van software (of het nu vrije of commerciële software is) door het auteursrecht - zoals dat nu het geval is, volgens een Europese richtlijn uit 1991. In de Europese juridische traditie geniet de uitdrukking van ideeën, informatie ... de bescherming van het auteursrecht, terwijl patenten technische uitvindingen beschermen. Het auteursrecht en het patentrecht zijn twee verschillende juridische systemen. Eenvoudigheidshalve zou men kunnen zeggen dat het eerste geldt voor de wereld van ideeën, terwijl het tweede systeem van toepassing is op de materiële wereld.

Softwarepatenten zijn veel meer dan een louter technische kwestie: het is een kwestie van cultuur en kennis. Voor de eerste maal in de EU zetten softwarepatenten immers de deur open voor het patenteren van kennis. Dit zou een gevaarlijk precedent zetten.

Softwarepatenten hebben ook een invloed op de economie: ze zijn schadelijk voor KMO's en belemmeren innovatie. Monopolies worden erdoor versterkt. Niet enkel zijn patenten erg duur om aan te vragen en aan te houden, maar met het systeem van patenten heb je dure advocaten nodig om je rechten te claimen en beschermen. Patenthouders kunnen andere bedrijven en softwareontwikkelaars juridisch vervolgen en het eigendomsrecht op een bepaald algoritme claimen. Wie het zich kan veroorloven kan zo heuse patentportefeuilles opbouwen, om ze later te gebruiken om anderen buitenspel te zetten. Om gepatenteerde algoritmes te gebruiken, moeten softwareontwikkelaars zwaar betalen, en de patenthouder heeft het wettelijk recht om te weigeren rechten te verkopen. KMO's kunnen zich dergelijke hoge kost, zowel in tijd als geld, niet veroorloven, laat staan de ontwikkelaars van vrije software en wetenschappelijke onderzoekers.

Het debat over softwarepatenten is een Europees debat: over de hele Europese Unie delen individuen en groepen die zich verzetten tegen de patentering van software dezelfde bezorgdheden en geven ze publiek uiting aan hun protest.
De Groenen grijpen het debat over deze richtlijn aan om de illegale praktijken van het Europees Patentbureau (EPO) in München aan de kaak te stellen. Het verleent immers reeds patenten sinds 1986 en strijkt daarmee extra inkomsten op, terwijl de Patentconventie uit 1973 expliciet de patentering van software verbiedt (art. 52 c EPC). Het EPO was reeds het doelwit van veel kritiek in het Europees Parlement in een resolutie over het markeer-gen bij borstkanker. Tijdens de stemming over de softwarepatenten heeft het Europees Parlement verschillende amendementen aangenomen die het gebrek aan transparantie en democratische verantwoording bij het Patentbureau aan de kaak stelden.

De Groenen zijn voorstander van een juridische harmonisering om duidelijkheid te scheppen over de wettelijke bescherming van software en om rechtszekerheid te verschaffen aan softwareontwikkelaars. Een werkelijke uitvinding mag natuurlijk gepatenteerd worden, indien het gaat over een fysische, materiële innovatie. Om gepatenteerd te kunnen worden, moet een uitvinding nieuw, niet voor de hand liggend en voor industriële toepassing bedoeld zijn. Software valt niet onder de uitvindingen. Deze definitie van een uitvinding sluit nauw aan bij het standpunt dat het Europees Parlement aannam in september 2003 tijdens de eerste lezing van de richtlijn - tot grote woede van de rapporteur McCarthy, een socialistisch europarlementslid uit het Verenigd Koninkrijk.

De Raad van Ministers, die op 17-18 mei bij elkaar kwam (in de samenstelling van de Raad Mededinging) heeft met geen enkel betekenisvol amendement van het Europees Parlement rekening gehouden en besloot de weg naar de patentering van software volledig open te stellen.

De Groenen rekenen op het nieuwe parlement dat op 13 juni verkozen zal worden om tijdens de tweede lezing, verwacht tegen de komende herfst, voet bij stuk te houden en duidelijk nee te zeggen tegen de patentering van software.

xxxx

Réponses de Groen! sur la questionnaire de la FFII sur les brevets logiciels

1a. Allez-vous voter pour la liberté de publication (contre les revendications de programmes?
OUI

1b. Allez-vous voter pour le rejet de la directive si la liberté de publication n'est pas garantie?
OUI

Commentaire:
Les Verts ont déjà voté contre la directive en septembre 2003, pour marquer leur refus du brevet logiciel. Nous avons naturellement voté contre les revendications logicielles à l'article 5, et sommes outrés de ce que le Conseil les ait réintroduites dans le texte.

2a. Allez-vous voter pour la liberté de l'interopérabilité, comme cela a été voté en séance plénière le 24 septembre 2003 et par les commissions JURI, CULT et ITRE?
OUI

2b. Allez-vous voter pour le rejet de la directive si la liberté d'interopérabilité n'est pas garantie?
OUI

Commentaire:
C'est grâce à une demande de vote séparé que l'article 6 s'est considérablement amélioré.

3a. Allez-vous voter pour que le traitement des données soit exclu des "domaines technologiques" comme le précise l'article 3bis adopté le 24 septembre dernier en séance plénière?
OUI

3b. Allez-vous voter pour le rejet de la directive si le traitement des données n'est pas exclu?
OUI

4a. Allez-vous voter pour une définition de la "technique" se rapportant aux forces contrôlables de la nature?
OUI

4b. Allez-vous voter pour le rejet de la directive si elle ne comporte pas une telle définition?
OUI

Commentaire général:
Les Verts européens ont été à la pointe du combat contre le brevet logiciel, cause à laquelle nous sommes parvenus à rallier des députés des autres groupes politiques, ce qui a permis une amélioration du texte lors du vote en session plénière. La majorité des autres groupes politiques qui composent le Parlement européen était divisés, et la rapporteur appartient au Groupe socialiste. Les Verts ont voté contre la directive afin d'envoyer un message clair au Conseil - message qui n'a pas été entendu. Nous nous apprêtons à réintroduire les amendments du PE lors de la deuxième lecture.

*** Sur notre site vous trouverez plus d'informations sur notre travail avec des associations telles la FFII, Euroshareware et la FSF et des sociétés européennes comme Opera, MySQl, Graphic Convertor, Suse et bien d'autres ... ***

xxxx

Groen! answers to the questionnaire of FFII on software patents

1a. Will you vote for freedom of publication (against program claims)?
YES

1b. Will you vote for rejection of the directive if freedom of publication is not ensured?
YES

Comment:
We already voted against the directive to state our opposition to software patents. We voted against programme clails in article 5 and we are very unhappy that the Council reintroduced this in the text.

2a. Will you vote for freedom of interoperation as voted in Plenary on September 24, 2003 and in JURI, CULT and ITRE?
YES

2b. Will you vote for rejection of the directive if freedom of interoperation is not ensured?
YES

Comment:
It was thanks to a separate vote requested by the Greens that article 6 became much better

3a. Will you vote for exclusion of data processing from 'field of technology' as voted in Article 3a on September 24?
YES

3b. Will you vote for rejection of the directive if data processing is not excluded?
YES

4a. Will you vote for a definition of 'technical' by reference to forces of nature?
YES

4b. Will you vote for rejection of the directive if it does not include such a definition?
YES

General Comments:
The European Greens have been at the origin of the battle against software patents in the European parliament. As soon as 2002, we organized a conference on this topic. We succeeded in finding allies in the other political groups, because most of them were divided, as the rapporteur is a member of the social-democratic group in the EP. We succeeded in making the text much better, however we voted against because we wanted to send a clear signal to the Council. The least we can say is that this signal was not heard ! We are very unhappy with the current text and we will reintroduce the EP's amendments during the second lecture.

*** On our website you will find more infos on our work with associations such as FFII, Euroshareware or FSF, and with European companies such as Opera, MySQl, Graphic Convertor, Suse and many others ... ***

xxxx

POSITION OF THE GREENS IN EUROPEAN PARLIAMENT ON THE DIRECTIVE ON THE PATENTABILITY OF COMPUTER IMPLEMENTED INVENTIONS

The Greens support protection of software (be it free or proprietary) by means of the copyright - which is currently the case under a 1991 European directive. In the European legal tradition, expression of ideas, information, ... enjoy the protection of the copyright, while patents protect technical inventions. Copyright and patents are two different legal systems, for the sake of simplicity one can say that the first is for the world of ideas while the second system applies to the material world.

Software patents are much more than a technical issue : it is an issue of culture, of knowledge because software patents would open the door to patenting knowledge for the first time in the EU. This would create a dangerous precedent.

Software patents an economic issue : they harms SMEs and hinder innovation. They reinforce monopolies. Not only are patents very expensive to obtain and to maintain, but the patent system means that one has to pay expensive lawyers to claim and defend one's rights. Patent holders can legally attack other companies and software developers to claim ownership of algorithms. Those who can afford so build up patents portfolios, which they use to dictate law to others. To use patented algorithms, developers have to pay - the patent holder can legally refuse to sell. SMEs cannot afford such a lost in money and in time, let alone free software developers and scientific researchers.

Software patents are a European-wide political debate : across the EU, communities and individuals who oppose software patents share the same concerns and express these concerns publicly.

The Greens seize the debate on this directive to question the illegal practice of the European Patent Office, based in Munich, which has been granting patents since 1986, and is yielding the benefits of it... while the Patent Convention (1973) explicitly bans software patents (article 52 c EPC). The EPO has already been the target of criticism by EP in the resolution on the marker gene of breast cancer. During the vote on the software patents directive, the European Parliament adopted several amendments questioning the transparency and democratic accountability of the Patent Office.

The Greens support the legal harmonisation in order to clarify the legal protection of software and to create a secure environment for software developers. Invention can of course be patented, meaning a teaching about a relation from cause to effect in the implementation of controllable forces of nature. In order to be patented, the invention must be new, non-obvious, and destined at an industrial application. Software are not inventions. This definition of invention is very similar to the position that EP adopted in September 2003 during the first reading of the directive - to the anger of the rapporteur Mrs. McCarthy, a social democrat MEP from the UK.

The Council of Ministers that met on 17/18 May (Council Competitiveness) did not take any meaningful amendment resulting from the vote in European parliament in account and decided to give the go-ahead to software patents. The Greens count on the Parliament that will be formed after the elections on 13 June 2004 to restate its position during the second lecture, expected to take place next Autumn, and to say no to software patents.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?